TANDEM BAR : BAR DISCIPLINE (3. krog)

Tandem bar 3 - 5 Bar discipline
14. 01. 2018 - 18:30